Ook nieuw Amsterdams bestuur laat woningzoekers in de steek

Het nieuwe Amsterdamse stadsbestuur presenteerde zich op 25 mei 2022: PvdA, Groen Links en D66. Nogal links. Men geeft ons ook een programma voor 2022-2026.

Op pagina 52 het hoofdstuk Volkshuisvesting, Woningbouw en Ruimtelijke Ordening. ‘We streven ernaar langjarig 7500 woningen te bouwen waarbij 40 % sociaal, 40 % middenhuur en 20 % vrije sector huur/koop het uitgangspunt blijft.’ Dit is letterlijk het uitgangspunt van het vorige college van Burgemeester en Wethouders (B&W) waarin ook de SP een zetel had en daarmee niet alleen de 40 % sociale huurwoningen afdwong maar ook de verkoop van grond aan erfpachters blokkeerde.

Onbegrijpelijk is het dat het nieuwe stadsbestuur willens en wetens de bouw van nieuwbouwwoningen blokkeert door vast te houden aan de 40 % sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten. Iedereen (behalve in de stopera) weet dat deze verhouding relevante woningbouwprojecten onrendabel maakt en daardoor niet doorgaan. Naar verluidt weet dit college dat ook, maar kwamen ze er onderling niet uit en houdt men vast aan de oude SP-regel: 40 % sociale huur. Een beetje laf, toch.

Wie stemt er vooral op PvdA, GL en D66? Het merendeel idealistische en ambitieuze jonge mensen. Jonge mensen die hard studeren of dat al hebben gedaan met het oog op een goed betalende baan en betaalbare huur/koopwoning. Gezien hun antecedenten komen ze niet voor een sociale huurwoning in aanmerking, dus wordt het midden/hoge huurwoning en/of koopwoning. Nou dat is dan jammer, dit progressieve stadsbestuur heeft daarvoor de komende 4 jaren geen tijd voor, gaat u maar elders zoeken. De leuze van dit college schijnt te luiden: liever geen nieuwe woningen dan minder sociale huurwoningen.

Amsterdam heeft 48 % sociale huurwoningen in verhouding tot de totale woningvoorraad.

In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 11 mei 2022 schijft de minister van VRO Hugo de Jonge dat hij 30 % (van de totale woningvoorraad) huurwoningen per gemeente (dus niet regio) voldoende vindt. En, dat gemeenten die al ruim voldoen aan die 30 % dan ook vooral kunnen bouwen voor middeninkomens. Ik neem aan zowel huur- als koopwoningen.

Amsterdam zit dus met 48 % sociale huurwoningen ver boven de landelijke norm van 30 %. Volgens de regering hoeft de hoofdstad dus helemaal geen sociale huurwoningen te bouwen. Daarom minister van VRO Hugo de Jonge, waarde excellentie, wilt u het hoofdstedelijke bestuur even aan de mouw trekken en haar hierop wijzen om te vermijden dat er door deze onrendabele eis er helemaal geen nieuwe woningen komen. En, dat wilt u toch niet op uw geweten hebben?

NB: ik schreef daarover al een commentaar op 10 augustus 2021.

www.broeren.com

broeren@xs4all.nl

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.