Meerderheid is niet altijd een absolute meerderheid

De dames en heren van de media verwarren regelmatig een gewone meerderheid met eenĀ  absolute meerderheid van stemmen. Ik wil het ze graag nog eens uitleggen.

Naast een minderheid van stemmen, dus minder dan 50 % in een rechtspersoon of publiek bestuursorgaan. Bestaat een meerderheid, meer dan 50 % van de uitgebrachte stemmen, dit is een gewone meerderheid. Dan bestaat er een gekwalificeerde meerderheid voor bepaalde besluiten over een aantal voorstellen, zoals een statutenwijziging en wijziging grondwet. Dit noemt men ook een absolute meerderheid omdat de uitbrengers van die stemmen feitelijke aldaar de dienst uitmaken. Beschikt men over 100 % van alle stemmen dan bezit men het alleenrecht.

Dus als Macron in het Franse parlement terugzakt naar 230 van de totaal 590 zetels verliest hij de meerderheid maar niet de absolute meerderheid, als hij die overigens al had.

Stemmen tellen komt u het meest tegen in vergaderingen van welke soort dan ook. Bijvoorbeeld in Verenigingen van Eigenaars van Appartementsrechten (VvE). Ieder appartementsrecht is een aantal stemmen toegekend in de splitsingsakte of statuten van de VvE. De VvE vergadert een of twee keer per jaar en stemt dan over een gevarieerd aantal zaken en kwesties. Voor het grootste deel van deze voorstellen is een gewone meerderheid vereist, dus meer dan 50 % van de aanwezige of via volmacht vertegenwoordigde stemmen. Maar bij een wijziging van de statuten of splitsingsakte van een VvE met meer dan 5 leden is een gekwalificeerde meerderheid nodig van 4/5 van alle voorziene stemmen van de VvE. En, in de statuten van rechtspersonen of splitsingsakte van de VvE staat ook of deze meerderheid geldt voor de aanwezige stemmen, de uitgebrachte stemmen of alle stemmen van de VvE. In een VvE met max 5 leden besluit men ook met een gewone meerderheid over voorstellen en bij wijziging van de statuten of splitsingsakte dienen alle 5 stemmen voor te stemmen (unaniem).

Worden er 50 % voorstemmen en 50 % tegenstemmen uitgebracht bij een besluit dat een gewone meerderheid vereist, dan staken de stemmen en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Staat een onderwerp of voorstel niet of niet correct op de tijdig verzonden agenda kan men er niet over stemmen tijdens die vergadering. Behalve indien alle stemmen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en allen het er over eens zijn dat men op dat moment daarover zal stemmen.

Om een vergadering te laten doorgaan moet er een quorum aanwezig zijn, het minimaal aantal leden of stemmen dat in de statuten of splitsingsakte staat.

Wilt u van een volmacht gebruik maken omdat u niet aanwezig kunt zijn bij een vergadering, zorg dan dat die correct is opgesteld.

Voorts vind ik dat men in NL veel te lang en veel te vaak vergadert.

www.broeren.com

broeren@xs4all.nl

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.